ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ| ಸಿ.ಪಿ. ಹಬೀಬ್ ರಹ್ಮಾನ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ದ.ಕ) ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಮಾನವ ಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನ: 2018 ನವಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 30 28-11-2018 ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳ: ಪುರಭವನ, ಮಂಗಳೂರು

Read more

ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ - ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 31, 2017 ಜನಾಬ್ ಕೆ.ಎಂ. ಶರೀಫ್ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಹಿರಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕ

Read more