ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಮಾನವ ಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನ: 2018 ನವಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 30

28-11-2018 ಬುಧವಾರ
ಸ್ಥಳ: ಪುರಭವನ, ಮಂಗಳೂರು

Swami Lakshmi Shankaracharya | Mangaluru

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>