ಶಾರ್ಜಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹ
ದಿನಾಂಕ 01-11-2017 ರಿಂದ 11-11-2017 ವರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ

SHARJAH INTERNATIONAL BOOK FAIR – ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>