ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ - ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಖತೀಬರು, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹುದಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು

Read more

ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಖತೀಬರು, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹುದಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು

Read more

*ದಿನಾಂಕ: 03-02-2017, ಶುಕ್ರವಾರ* *ಸಮಯ: ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝಿನ ಬಳಿಕ* *ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮುಲ್ಕಿ* 🎙 _ಭಾಷಣಕಾರರು:_ 🎙 👉🏽 *ಮೌಲಾನ ಯಹ್ಯಾ ತಂಙಳ್ ಮದನಿ* (ಖತೀಬರು, ಹವ್ವಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಬೋಳಂಗಡಿ) *ವಿಷಯ: ಸಮುದಾಯದ ಐಕ್ಯ* 👉🏽 *ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ* (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಮಂಗಳೂರು) *ವಿಷಯ: ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯ*…

Read more

*ದಿನಾಂಕ: 03-02-2017, ಶುಕ್ರವಾರ* *ಸಮಯ: ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝಿನ ಬಳಿಕ* *ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮುಲ್ಕಿ* 🎙 _ಭಾಷಣಕಾರರು:_ 🎙 👉🏽 *ಮೌಲಾನ ಯಹ್ಯಾ ತಂಙಳ್ ಮದನಿ* (ಖತೀಬರು, ಹವ್ವಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಬೋಳಂಗಡಿ) *ವಿಷಯ: ಸಮುದಾಯದ ಐಕ್ಯ* 👉🏽 *ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ* (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಮಂಗಳೂರು) *ವಿಷಯ: ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯ*…

Read more

*ದಿನಾಂಕ: 03-02-2017, ಶುಕ್ರವಾರ* *ಸಮಯ: ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝಿನ ಬಳಿಕ* *ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮುಲ್ಕಿ* 🎙 _ಭಾಷಣಕಾರರು:_ 🎙 👉🏽 *ಮೌಲಾನ ಯಹ್ಯಾ ತಂಙಳ್ ಮದನಿ* (ಖತೀಬರು, ಹವ್ವಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಬೋಳಂಗಡಿ) *ವಿಷಯ: ಸಮುದಾಯದ ಐಕ್ಯ* 👉🏽 *ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ* (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಮಂಗಳೂರು) *ವಿಷಯ: ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯ*…

Read more

ವಿಷಯ; ಸೀರತುನ್ನಬೀ ಜುಮ್ಮಾ ಖುತುಬ ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ (ಖತೀಬರು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹುದಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು)

Read more

Mr. Prashant Bhushan addressing Symposium on 'Emerging issues in Indian Democracy' on 1 July 2017 at St. Joseph’s College Auditorium, Bangalore. Organised jointly by Forum for Democracy and Communal Amity - Karnataka and St. Joseph’s College

Read more

Mr. Ejaz Ahmad Aslam addressing Symposium on 'Emerging issues in Indian Democracy' on 1 July 2017 at St. Joseph’s College Auditorium, Bangalore. Organised jointly by Forum for Democracy and Communal Amity - Karnataka and St. Joseph’s College

Read more

ಶಾರ್ಜಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹ ದಿನಾಂಕ 01-11-2017 ರಿಂದ 11-11-2017 ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ

Read more

"From Syria to Myanmar" Challenges Faced by Muslim Umma and the Spirit of Muharram Janab Atharulla Sharief (Karnataka State President, JIH)

Read more