ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಚರ್ಚೆ ಭಾಗ-2

   

ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಚರ್ಚೆ
ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ್ ತಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಏ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಿಲ

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>