ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ – ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 31, 2017

ಜನಾಬ್ ಕೆ.ಎಂ. ಶರೀಫ್
ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಹಿರಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ – ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ –ಜನಾಬ್ ಕೆ.ಎಂ. ಶರೀಫ್

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>