ವಿಷಯ; ಸೀರತುನ್ನಬೀ ಜುಮ್ಮಾ ಖುತುಬ
ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ (ಖತೀಬರು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹುದಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು)

ವಿಷಯ; ಸೀರತುನ್ನಬೀ ಜುಮ್ಮಾ ಖುತುಬ – ಖತೀಬರು; ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>