“ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ”- ಜ| ವಿ.ಟಿ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೋಯ ತಂಙಳ್

   

“ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ”
ವಿಷಯ: ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಅಂದೋಲನ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಜ| ವಿ.ಟಿ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೋಯ ತಂಙಳ್
(ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜ. ಇ. ಹಿಂದ್ ಕೇರಳ)

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>