“ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ” ಚಾವಡಿ ಚರ್ಚೆ/ (ಜ| ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ್ಞ)

   

“ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ”
ಚಾವಡಿ ಚರ್ಚೆ
ವಿಷಯ: ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಜ| ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ್ಞ
(ಶೂರಾ ಸದಸ್ಯರು ಜ.ಇ. ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕ)

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>