ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ – ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ
ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ
ಖತೀಬರು, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹುದಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು

ಜನಾಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ – ಜುಮ್ಮಾ ಖುತುಬ -ಸಂತುಲಿತ ಚಿಂತನೆ – ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>