ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರ್ ಆನ್ ಪ್ರವಚನ -ವಿಷಯ: ಎಕದೇವತ್ವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ

   

ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರ್ ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಎಕದೇವತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ರವರ ಪ್ರವಚನ

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>