ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ| ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರವರು ದಿವಂಗತ ಪಿ.ನೂರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು.

   

ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಕಶಾನ ಪ್ರಕತಟಿಸಿದ ಭಾರತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂತರ್ ದಾರೆಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ| ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರವರು ಲೇಖಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಗೋಳಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ಪಿ.ನೂರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು.

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>